Obecné informace

Provozní doba soukromé mateřské školy je po celý rok (včetně letních prázdnin) od 6.00 do 18.00 hodin. Soukromá MŠ bude uzavřena 2–3 týdny během letních prázdnin a v období vánočních svátků od 22. 12. do 1. 1. následujícího roku a státních svátků.

Děti jsou přijímány ve věku od 2 do 6 let v průběhu celého roku, pokud to kapacita MŠ dovolí. Na soukromé mateřské školy se nevztahuje bezúplatné poskytování vzdělávání v posledním ročníku MŠ – Zákon č. 561/2004 Sb., § 123, odst. 2.

Soukromá mateřská škola Spirálka, školka rodinného typu, podporuje cestu ke zdravému životnímu postoji
a životnímu stylu a opírá se ve vzdělávání a výchově o prvky programu „Začít spolu“, zakládá se na principech „Respektovat a být respektován“, využívá kvalitních pomůcek.

Nabízíme adaptační program, profesionální předškolní vzdělávání kvalifikovanými pedagogy a zdravotníky.
Pro nespavé děti jsou připraveny alternativní činnosti.

Podporujeme environmentální výchovu a prožitkové učení hrou.

Rodiče předávají pedagogům dítě v dobrém zdravotním stavu, nemocné děti nejsou do kolektivu přijaty.

Děti, které dochází do MŠ na dopoledne, si rodiče vyzvedávají nejpozději ve 12.30 hodin.

Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání se uzavírá na dobu určitou (jeden, právě probíhající školní rok, na další roky se prodlužuje dodatkem ke smlouvě)

Ukončení docházky do MŠ v průběhu školního roku je nutné oznámit ředitelce písemnou formou, a to s měsíčním předstihem.

Další práva a povinnosti rodičů a školy budou zakotveny ve Školním řádu Soukromé mateřské školy Spirálka, s. r. o.